Üyelik Sözleşmesi

www.pastalarca.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme,www.pastalarca.com adresinde yayınlanmakta olan web sitesindeki hizmetlerin kullanımı ve Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanımına ilişkin kuralları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Siteye üye olarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ederek onayladığınızı ve uyacağınızı kabul, beyan ve taahüt etmiş olmaktasınız. (İlan Tarihi: 26/04/2019)

İşbu sözleşme herhangi bir zamanda Site Sahibi tarafından revize edilebilir. Revize sözleşme yayın tarihinden itibaren geçerli olup Üye’nin Site’yi kullanmaya devam etmesi halinde Üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 1. Taraflar

 ‘www.pastalarca.com’ Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ' Sözleşme' olarak anılacaktır), Emre Üçbudak Şahıs İşletmesi ile Site'ye kayıt olan Üye arasında, Üye’nin Site'ye kayıt olması amacıyla ve Sözleşme'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Üye tarafından kabul edilmesi anında düzenlenmiştir.

Üye Site'ye kayıt olarak, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 2. Tanımlar

www.pastalarca.com: Emre Üçbudak Şahıs İşletmesi

Üye: Site'ye kayıt olan (Pastacı Üye veya Alıcı Üye olarak) ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili kişi

Alıcı Üye: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Pastacı Üye tarafından satışa sunulmuş yemekleri satın alan Üye (Pastacı Üye aynı zamanda Alıcı Üye’dir.)

Pastacı Üye: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hazırladığı yemekleri diğer Üye’lere yönelik olarak satışa sunan Üye

Site: www.pastalarca.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Pastalarca Hizmetleri (Hizmet): Üye'lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Pastalarca tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

 Üyeler, işbu sözleşmede tanımlanan kuralları okuyup anladıklarını kabul ederler. PastalarcaÜye’lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya düzenlemeler yapabilir. Pastalarca tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya düzenlemeler ilgili olarak Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Pastalarca tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Üyelik Sözleşmesi” bölümünde Üye’lere duyurulur.

Güvenli Ödeme Sistemi: Alıcı Üye ve Pastacı Üye arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Pastalarca  tarafından sağlanan Hizmet (www.Pastalarca.com web sitesinin ödeme hizmetleri iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.)

Üyeler Ortak Hesabı: Güvenli Online Ödeme Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, pastalarca tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de Pastacı Üye tarafından satışa sunulan yemek/ yiyecek/ içecek ve site sahibi tarafından satışa uygun görülen diğer ürünler

 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, Üye Sözleşmesi ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak pastalarca tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Pastalarca tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

 4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Alıcı Üye ve/veya Pastacı Üye olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Üyenin kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine pastalarca tarafından gönderilen 'bağlantı'ya' Üye'nin girmesi ile kayıt işleminin gerçekleşmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Pastacı Üye’ler için üyeliğin tamamlanması ve profillerinin site içinde diğer Üyeler tarafından görünür olabilmesi için bu işleme ek olarak bir de profilinin pastalarca moderasyonu tarafından onaylanması gerekir. Alıcı Üye’lerin üyelik aktivasyonları Pastalarca moderasyonu onayı olmaksızın gerçekleşir.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Pastalarca tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1 maddesi uyarınca, Pastalarca tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Alıcı Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Alıcı Üye, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Alıcı Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Pastalarca 'nin kendisine ait gizli/özel bilgileri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Pastalarca tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Pastalarca'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı Üye’lerin Pastalarca tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Alıcı Üye ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Alıcı Üye’lerin sorumluluğundadır. Alıcı Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Alıcı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Pastalarca’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Alıcı Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. PastalarcaAlıcı Üye’ler tarafından Pastalarca’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Alıcı Üye’lerPastalarca’nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 f) Pastalarca’nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Alıcı Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Alıcı ÜyePastalarca ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Pastalarca ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PastalarcaAlıcı Üye’leriÜyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Alıcı Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Pastalarca’nin, Pastalarca çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. PastalarcaAlıcı Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Alıcı Üye’ler Site'de satışa arz edilmiş/arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Alıcı ÜyePastalarca’nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve kampanya kapsamında, bunlara katılmaya hak kazanan Alıcı ÜyelerinAlıcı Üye bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Pastalarca’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı Üyeler Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Pastalarca’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j) Alıcı Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) PastalarcaAlıcı Üyeler'ine kendi inisiyatifleri doğrultusunda, Pastalarca tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Alıcı Üyeler, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Pastalarca tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Alıcı ÜyelerAlıcı Üye hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Alıcı Üye, 'Sipariş Ver' butonu ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, Pastacı Alıcı Üye tarafından belirlenmiş satış şartlarını, usullerini kabul etmiş sayılır.

m) Alıcı Üye, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda Pastalarca tarafından yönetilen Üyeler Ortak Hesabı’na yapar. Ürün'ün fiziki olarak tesliminde veya Alıcı Üye tarafından kabulünden sonraki 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmaması halinde, Alıcı Üye tarafından ödenen bedeller siparişi hazırlayan Pastacı Üye’nin Pastalarca’de kayıtlı banka hesabına, Site’de kayıtlı olan teslimat tarihinden sonraki yaklaşık 21 iş günü içinde (bankanızın süreçlerine göre değişebilir) aktarılır.

n) Alıcı Üye, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda Pastalarca tarafından yönetilen Üyeler Ortak Hesabı’na yapar. Sipariş eğerPastacı Üye tarafından 4 saat içerisinde onaylanmazsa, o zaman Alıcı Üye’nın ödediği bedeller Pastalarca tarafından eksiksiz bir şekilde ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba yaklaşık 7 iş günü içinde (bankanızın süreçlerine göre değişebilir) iade edilir.

o) Alıcı Üye’ nın, Ürün’ü Site’de kayıtlı olan teslim zamanından itibaren 3 günlük süre (72 saatlik süre) içinde Ürün için iade talebinde bulunma hakkı vardır. Eğer Alıcı Üye’nin Ürün’ü teslim almasının üzerinden 3 günden (72 saatlik süre) daha uzun bir süre geçmişse ve Alıcı Üye bu süre içinde iade için Pastalarca’ ne herhangi bir başvuru yapmamışsa (sitedeki iletişim formu üzerinden), Ürün için iade hakkını kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı ÜyePastacı Üye tarafından kendisine sunulan Ürün'den memnun kalmaması halinde, Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Pastalarca'ye işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı Üye, herhangi bir nedenle iade etmek istediğinde, Üyeler Ortak Hesabı’nda tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Pastacı Üye'nin Ürün'ün iadesini onaylaması sonrasında Alıcı Üye'nin hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı Üye; iki durumda iade talebinin Pastalarca tarafından Pastacı Üye’nin onayına bakılmaksızın kabul edileceğini kabul eder:

Ürün’ün teslimatı Pastacı Üye sebebiyle Site’de kayıtlı teslimat zamanından 24 saat sonra gerçekleşti veya hiç gerçekleşmedi ise

Ürün Site’de tanıtıldığından çok farklı bir şekilde (Site’deki fotoğrafından çok farklı bir şekilde) teslim edildiyse

ö) Alıcı Üye, Site'de Pastacı Üye’ler tarafından satışa arz edilen Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olup olmadığı, niteliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Pastalarca’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

p) Alıcı Üye, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Pastacı Üye'nin Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Pastalarca’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Pastalarca’ dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Alıcı Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde Pastacı Üye’ye havale edilmesi için Üyeler Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı Üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1. (m) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Pastacı Üye’nin Pastalarca’ye bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Üyeler Ortak Hesabı’nda bulunan Alıcı Üye’nin parası üzerinde Pastalarca’nin Alıcı Üye adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Üye, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Pastalarca’nin kendisine ait Üye bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ş) ÜyePastalarca’nin mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Pastacı Üye olacağını; bu taleplerle ilgili Pastalarca’nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

t) ÜyePastacı Üye ile arasındaki satış akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Pastalarca’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Pastacı Üye ile arasındaki mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.

u) Üye’ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Pastacı Üye Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Pastalarca’nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Pastalarca’nin Üye'nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 5.2. Pastacı Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

a) Pastacı Üye, Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından hazırlandığını ve satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Pastacı Üye, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, önceden birim fiyatını açıkladığı bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Pastacı Üye, yaptığı satışlarda da Alıcı Üye'nin 'Alışverişi Tamamla' seçeneği ile ürün bedelini ödemek üzere Üyeler Ortak Hesabı’na parayı göndermesi durumunda (Pastacı Üye’nin siparişi reddetmesi ya da siparişin verilişinden itibaren geçen  4 saat içerisinde siparişi onaylamaması hariç) Alıcı Üye’nin Ürün’ü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Pastacı Üye, satışa arz ettiği Ürün’lerin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Pastacı Üye, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Pastalarca’nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve beyan eder.

e) Pastacı Üye, Site'de satışa arz ettiği Ürün’lerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürün’ün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa sunulmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Pastacı ÜyeAlıcı Üye'nin ürünü teslim almasıyla Üyeler Ortak Hesabı’ndaki Ürün bedelinin, teslimat tarihini takip eden 3 günlük sürenin bitiminde (teslimatı takip eden 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durum yaşanmaması şartıyla) Pastalarca tarafından Pastacı Üye’nın sitede kayıtlı hesabına 21 iş günü içinde aktarılacağını veya Alıcı Üye’nin Pastacı Üye tarafından kendisine sunulan Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürün’ü Pastacı Üye'ye iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Pastalarca’ye işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Pastacı ÜyeÜyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında (site üzerinde kayıtlı teslim zamanından sonraki yirmidört saat içinde), hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun (sitedeki tanıtım fotoğrafında göründüğü gibi) bir şekilde teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı Üye'ye satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Pastacı ÜyeAlıcı Üye'nin kendisine havale edilmesi için Üyeler Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı Üye'nin işbu Sözleşme'nin 5.1 (m) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Pastacı Üye'nin Pastalarca’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Üyeler Ortak Hesabı’nda bulunan Alıcı Üye'nin parası üzerinde, Pastalarca’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Pastacı Üye, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı Üye'nin Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Pastalarca’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Pastacı Üye, işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Pastalarca’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Pastalarca’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Üyeler Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Pastalarca’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Pastacı Üye, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı Üye’lerin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Üye tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Pastalarca aleyhine Üye ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Pastacı Üye’ye rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. Pastacı Üye, satışa arz ettiği Ürünler’le ilgili olarak, Pastalarca’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Pastalarca’nin sorumlu tutulamayacağını ve Pastalarca’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Pastalarca’nin söz konusu Ürün’leri siteden kaldırması nedeniyle Pastacı Alıcı Üye’ye karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Pastacı ÜyePastalarca’nin, Site'de sattığı Ürün’lere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait Üye ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Pastacı Üye, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Pastalarca’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Pastacı Üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Pastacı Üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Üye'ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Üye ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Pastalarca’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Pastacı Üye, satışa sunduğu Ürün’leri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürün ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Pastacı Üye'nin, gerek Üyelik Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Pastalarca’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Pastacı Üye bizzat sorumludur. Pastalarcatarafından Pastacı Üye'nin Ürün’ler ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Pastalarca bu Ürün’leri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Pastalarca’nin söz konusu Ürün'leri siteden kaldırması nedeniyle Pastacı Üye’nin Pastalarca’den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

o) Pastacı Üye, işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Pastalarca’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Pastalarca’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Üyeler Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Pastalarca’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Pastacı Üye, “Profil Fotoğrafı” olarak sitenin diğer üyeleri tarafından tanınabileceği, yüzünün görünür olduğu bir fotoğrafı kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Pastacı Üye, sitede satışa sunduğu ürünleri, sitenin talebi halinde, en az bir birim olmak üzere degustasyon amaçlı olarak bedelsiz bir şekilde temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Pastalarca’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Pastalarca, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Pastalarca, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’lerPastalarca'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Pastalarca tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’lertarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

b) Site’de satışa sunulan Ürün’ler ile ilgili olarak, Pastalarca’ye yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Pastalarcasorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Pastalarca ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Pastalarca’nin söz konusu Ürün’leri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Pastacı Üye’nin üyeliği, Pastalarca tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

c) Pastalarca, Site'de yer alan Ürün’ler ile ilgili olarak Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

ç) PastalarcaÜyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Pastalarca tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Pastalarca, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye'yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye'nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

d) Üye’ler ve Pastalarca hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

e) Yasaklı Ürünler'in Pastacı Üye’ler tarafından Site'de satışa sunulması ve bu durumun Pastalarca tarafından tespit edilmesi halinde, Pastalarca, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa sunulma bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Pastacı Üye'nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Üyelik Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

f) Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Pastalarca, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Pastalarca için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Pastalarca’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

g) PastalarcaPastacı Üye’lerin satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

h) PastalarcaPastacı Üye’lerin diğer üyeler tarafından tanınmalarına olanak vermeyen bir “Profil Fotoğrafı” kullanmaları halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu Pastacı Üye’lerin üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

6. Yasaklı Ürünler

Her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması Pastalarca’de yasaktır.

Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren her türlü ürünün satışı da Pastalarca’de yasaktır.

7. Hizmetler

Pastalarca tarafından sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir.

1. Sanal Pazaryeri

a. Pastacı Üye’lere, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle Ürünler’ini satışa sunabilecekleri, Alıcı Üyeler’e ise çok sayıda Ürün’ü görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. Pastacı Üye’ler ve Alıcı Üyeler, Ürün’ün teslimat şartları ve şekli konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve mutabakata varabilirler.

2. Güvenli Ödeme Sistemi

a. Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan Pastalarca, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Alıcı Üye ve Pastacı Alıcı Üye’ye Güvenli Ödeme Sistemi’ni sağlar. Bu sistem Pastacı Üye’yi malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı Üye’yi ise bedelin ödenmesine karşılık, Ürün’ün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

b. Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında Pastalarca tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen Üyeler Ortak Hesabı, işbu sözleşmede yer alan Güvenli Ödeme Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

c. Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Alıcı Üye, Ürün siparişini verdikten sonra, Ürün bedelini Pastalarca tarafından yönetilen banka nezdindeki Üyeler Ortak Hesabı’na aktarır.

ii. Pastacı Üye, Ürün’ü, Alıcı Üye Üyeler Ortak Hesabı’na ödeme yaptıktan sonra, sitede kayıtlı olan teslimat tarih ve saatinde Alıcı Üye’ye teslim eder. Sitede kayıtlı olan teslimat tarihinden itibaren geçen 3 (üç) gün zarfında Alıcı Üye’den Pastalarca’ye Ürün’ün iade edilmesini gerektirecek bir durum bildirilmediği takdirde, Ürün bedeli KDV dahil Pastalarca hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra Pastacı Üye’nin Site’de kayıtlı banka hesabına aktarılır.

iii. Pastacı Üye Ürün’ün Alıcı Üye’ye teslimini sağlamaz ise ya da Alıcı Üye tarafından teslim edilen Ürün’ün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise  Ürün bedeli Üyeler Ortak Hesabı’ndan Alıcı Üye’ye iade edilir. Alıcı Üye, Ürün’ü, Ürün’ün hazırlanma süresi içinde herhangi bir zamanda satın almaktan vazgeçerse herhangi bir iade alamaz, Ürün bedeli KDV dahil Pastalarca hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra Pastacı Üye’nin Site’de kayıtlı banka hesabına transfer edilir.

iv. PastalarcaAlıcı Üye ve Pastacı Üye arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, Ürün bedelini Komşular Ortak Hesabı’nda bloke etme hakkına sahiptir.

ç. Üyeler, Güvenli Ödeme Sistemi’nden ve Pastalarca hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürün’lerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar.

 8. Pastacı Üye Profili Değerlendirme Sistemi

a) Pastacı Üye Profili Değerlendirme Sistemi, Üye’ler arasında güvenli iletişim ve alışveriş yapılabilmesi ve Alıcı Üye’leriPastacı Üye’ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, Alıcı Üye’lerin değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Alıcı Üye’ler, sadece herhangi bir Ürün’ünü aldıkları Pastacı Üye’nin veya Pastacı Üye’lerin yemek detay sayfalarına yorum ekleyebilirler. 

b) Üye profili oluşturulurken ve Pastacı Üye profiline yeni yorumlar eklenirken, Üye’lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Üye'ye aittir. PastalarcaPastacı Üye profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

 9. Ücretlendirme

Site, Pastacı Üye’lere, Ürün’lerini sergileme, Ürün’lerini talep eden Alıcı Üye’lerle haberleşme ve güvenli ödeme sistemi ile ödeme alabilme imkanı sağlar ve bu hizmetler için Pastacı Üye’lerden Pastalarca hizmet bedeli komisyonu olarak, her sipariş bedelinin % 15’ini ve sipariş başı 0.25 TL yi tahsil eder. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

PastalarcaAlıcı Üye’lere ilişkin bilgileri Pastalarca Gizlilik Politikası’nda belirtilen düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. PastalarcaÜye’lere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.

11. Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

Pastalarca, sözleşmenin Üye’ler tarafından ihlal edilmesi durumunda, sözleşmeyi ve ilgili Üye’lerin üyeliğini derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üye’ler, bu durumda, Pastalarca’nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Genel Maddeler

a) Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

b) Üye’lere yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttikleri e-posta adresine veya fiziksel adreslerine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

c) Pastalarca, işbu sözleşmeyi, e-posta aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.isterpisiristerye.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

ç) Pastalarca’de yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Pastalarca sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

d) İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

e) Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postalarının muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

f) Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

g) Pastalarca’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

h) Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

ı) Pastalarca, Site üzerinden, Pastalarca’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı’ verebilir. Bu 'bağlantı'lar, Üye’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Pastalarca tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘bağlantı’lar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘bağlantı’lar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler bilgiler veya bunların içeriği hakkında Pastalarca’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

i) PastalarcaPastacı Üye’ler tarafından yüklenen profil ve/veya yemek fotoğraflarında bir ticari işletmenin reklamı sayılabilecek logo, görsel ve/veya içerik bulunması halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu Pastacı Üye’lerin üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.